Tuesday, June 3

HAPAK SA BALOD

Sa
Matag hapak
Sa balod sa baybayon
Mohapdos ang akong pus-on
Guyoron ang akong kasingkasing
Padulong didto sa taliwala sa dagat
Nga bisan unsaon nato sa pagsalum, dili
Gayud matugkad ni bisan kinsa nga nanghinaot
Sa pagkab-ot, pag-angkon sa mutya ning perlas nga gitangag
Ning higante nga takubo nga dugay nang naghulat sa taghoy sa mulmol.

Kay
Matud pa
Sa mangingisda
Ang gingharian sa syokoy
Nga gialima sa maanyag nga sirena
Dili gayud maangkon sa mga tawo sa yuta
Hangtud sa panahon nga kitang tanan dinhi mokat-on
Sa pagpaminaw sa mga kanta og hugoyhugoy sa mga kugita
Sa pagsayaw kuyog sa mga hapak sa balod gikan sa taliwala
Sa dagat, padulong sa pus-on sa baybayong tangag ang kasingkasing nga maluibon
Pagkahumag tuslob sa dagat nga parat manalingsing kini sama sa sanga sa pagatpat

Hinaot pa unta.

*ang ritrato dinhi gama sa yuta, gikan sa "Kausa:Women's Issues" nako nga exhibit