Thursday, June 14

Tubag sa Anak sa Babaylan


Tipak sa kalayo
nga nitipas dinhi
Nibukhad ang mga yuta
niining yuta
Ningbukal ang mga lana
niining lana
Nanampit ang mga bukog
nga napulpog
Nanglupad ang mga dalugdog
Sa panganod
Padulong sa akong dalunggan
Nasilag ko
sa akong nahimutangan
Gikunis kunis
ang akong kahiladman
Gilaksi
ang akong kaunuran
Naingon ko sa bulkan
nga ningbuto
Naghaguros
ang akong dugo
og gihigop kini
sa nibukhad nga yuta
Adunay nabanhaw
nga kalag
sulod ning akong kalag
Ang kalayo
gahunghong kanako
og kanta sa kamatayon

Ang kagahapon nabuak
og dinhi ning akong lawas
Ningtumaw ang linaw
sa karaan nga dagway
sa panahon.

Kanta sa Babaylan

Hangin nga halangdon
Paminawa ning sangpit
Sa imong sulugoon

Nabuak ang kalibutan
ning kalibutan
Nangliki ang yuta
Ning mga yuta
Ningbukal ang sapa
Ning mga sapa

Nanampit ang mga langgam
Nanglangoy ang mga dalilang
Sa dagat ning kahiladman

Kinsa ang nagtunglo
Kinsa ang nagtunglo

Banhawa ang kalag
sa akong kalag
Lawas nga samaran
Babaylan nga balaan
Dagway nga nitumaw
Nga nitumaw

Nabanhaw
Nabanhaw

2

Diwata nga balaan
Patalinghoga ning kanta
Sa imong binatonan

Nibuto ang bulkan
ning mga bulkan
Naghaguros ang dugo
Ning mga dugo
Nagdahunog ang dalugdog
Ning mga dalugdog
Napulpog ang bukog
Ning mga bukog
Ilupad ko palayo sa haw-ang
Nga atabay sa mga panuway

Unsa kini nga tunglo
Unsa kini nga tungl


Banhawa ang liso
sa akong liso
Ang kalayo
gahonghung kanako
sa awit sa kinabuhi
og kamatayon
og kinabuhi

Nabanhaw
Nabanhaw

Monday, February 19


ANG SANGA

Ang duha
ka tamsi
matag adlaw
mobatog
sa sanga
ang ilang kanta
tam-is paminawon
ang ilang pako
hiposon nila
samtang
ang mga kuko
mokapyot sa sanga
nga nagluyloy.

usa ka adlaw-
yabag ang huyohoy
sa hangin
og nagkusmaot
ang palibot
paghangad nako
ang duha
nagwarawara
kay gibiyaan man sila
sa sanga.

nilupad ang sanga
sul-ob
ang kinawat nga pako
padulong sa bitoon
nga sa dugay
na nga panahon

nagpaduding
kanila.


ANG BAROTO SA DAGAT

Kinsay magdahum nga ang lusok

kung itugsok sa daplin sa balay sa kagang

magmugna sa katahum

taliwala sa yuta nga walay paglaum?

Kinsay magpalandong nga ang kahoy

molamoy sa tubig nga parat

og ang iyang gamot mohinay og kamang

manalingsing sa buhangin?

Kinsay nakasaksi sa mga binhi

nga naggikan sa naglangoy

nga mga mulmol sa tanaman

didto sa sabakan sa dagat?

Ang mga langgam ra ba kaha

nga nagtampisaw sa bakhawan

inig pangluod sa tubig

kinsa nagdali sa pagdagan

padulong sa isog nga baroto

Atua -

nagdayandayan didto

sa kasingkasing

sa langyaw nga bagyo.


NAGPAS-AN ANG TANAN SA KABUG-AT NGA DILI MASABTAN

Naggikan sa liso
nga giputos
sa karaan nga bildo

Gilukdo ang kalipay
lakip na -
ang bolingot nga balay

nga dili sayon sabton
kahulagway
sa tigmo sa agukoy

Nag-una ba ang manok
gisundan sa
lagwis nga itlog?

Basin baya og ang itlog
maoy gigukod
sa naglibog nga manok?

Apan ang tanan
lumalabay lang
ning kalibutan

Mga bulak og dahon
sa tanaman
nga mabulokon

Wala 'tay kalainan sa ok-ok
nga sa kasilyas
nanghasi og niluklok

Nagpas-an ning tanan
nga gibilin
sa katigulangan

nga usab-
atong isabwag

pagkahuman
itagak.


ANG PANGANOD

Anggid sa aso nga gama sa kalayo
nga nikagiw sa dihang
si Andres Bonifacio
nanilhig sa kagubatan-
nagtipon sa mga laya nga dahon
og uga nga mga sanga
dayon gibisbisan og gasolina
gidagkutan sa posporo
gitayhop og pagkahuman
gibubuan ra diay og tubig nga talawan.

Taas pa sa agila ang lupad
sa aso nga nakigdula sa hangin
kay gusto siyang magpadayon
og puyo didto sa palasyo
nga gama sa kamot sa mga tawo.

Karong taknaa, kasag siya
sunod, kabayo na usab
panagsa, mahimo siyang buaya
apan inigbundak sa bangis nga ulan
susama sa aso

Ang panganod
mahanaw lang.


DAMGO

Adunay usa ka isla nga nagkuhit sa langit
ang mga tawo didto naghunahuna gyud
nga ang panganod sayon rang makab-ot.

Inig mata nila sa sayo sa buntag
lingawon sila sa hungihong sa mga tubag
sa nag-istorya nga alimasag.

Sa kanunay sugaton sila sa adlaw
nga walay panalipod, nanghuy-ab
dili sila kaikyas, di kabalibad

Hikapon sila sa guatsinanggo nga hangin
kinsa nakigdula sa mga buhangin
nga nahinanok sa daplin.

Maligo sila sa lulot nga lawod
sakay sa paraygon
nga balud.

Og inigkatulog nila sa gabii
kuyogan sila sa bagting
sa walay langas nga liti.

Padulong sa pultahan sa gabon
nga gilibutan
sa kahayag sa kahaponon.

Ayaw lang usa pukawa si dodong og si inday
tunla usa nang imong laway
nga nagtabisay.

Kay kining isla nga talagsaon
nagsul-ob kini
og maskara nga madagmalon.

Inigbuto sa nagdagan nga panahon
silang tanan sugaton
sa nagtuwad baliskad nga panan-awon.

MOSAAD KO NGA MAHIGUGMA SA IMO

Kung puston nimo ang mga bitoon
og pula nga papel patabani og ribon

sa kanunay padal-i sab ko sa adlaw
aron kining natulog kong kasingkasing mabanhaw

ayaw usab kalimti ang takdol nga bulan
busa buyaga ang pagbundak sa nasuko nga ulan

iniggawas nako sa akong gingharian
iandam ang mga rosas sa tanaman

pakapini sa alisbo sa kahumot
sa sampaguita nga nahimuot

og ibta ang mga lusoklusok
sa kahadlok sa akong utok

hayhayi og aninipot sa matag gabii
kining mga dahon sa akong lubi

pagkahuman ipalayo ako sa tanang kahapdos
sa babaye nga nalisang mamabdos

og ang tanan nga tampalasan
niining bilyako nga kalibutan

ipalayo sa akong palibot
kay dili ko mabuhi og alimuot

Mahigugma lang ko sa imo
kung himoon ko
nimong Ginoo.