Thursday, June 14

Tubag sa Anak sa Babaylan


Tipak sa kalayo
nga nitipas dinhi
Nibukhad ang mga yuta
niining yuta
Ningbukal ang mga lana
niining lana
Nanampit ang mga bukog
nga napulpog
Nanglupad ang mga dalugdog
Sa panganod
Padulong sa akong dalunggan
Nasilag ko
sa akong nahimutangan
Gikunis kunis
ang akong kahiladman
Gilaksi
ang akong kaunuran
Naingon ko sa bulkan
nga ningbuto
Naghaguros
ang akong dugo
og gihigop kini
sa nibukhad nga yuta
Adunay nabanhaw
nga kalag
sulod ning akong kalag
Ang kalayo
gahunghong kanako
og kanta sa kamatayon

Ang kagahapon nabuak
og dinhi ning akong lawas
Ningtumaw ang linaw
sa karaan nga dagway
sa panahon.

1 comment:

Anonymous said...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is