Thursday, June 14

Tubag sa Anak sa Babaylan


Tipak sa kalayo
nga nitipas dinhi
Nibukhad ang mga yuta
niining yuta
Ningbukal ang mga lana
niining lana
Nanampit ang mga bukog
nga napulpog
Nanglupad ang mga dalugdog
Sa panganod
Padulong sa akong dalunggan
Nasilag ko
sa akong nahimutangan
Gikunis kunis
ang akong kahiladman
Gilaksi
ang akong kaunuran
Naingon ko sa bulkan
nga ningbuto
Naghaguros
ang akong dugo
og gihigop kini
sa nibukhad nga yuta
Adunay nabanhaw
nga kalag
sulod ning akong kalag
Ang kalayo
gahunghong kanako
og kanta sa kamatayon

Ang kagahapon nabuak
og dinhi ning akong lawas
Ningtumaw ang linaw
sa karaan nga dagway
sa panahon.

Kanta sa Babaylan

Hangin nga halangdon
Paminawa ning sangpit
Sa imong sulugoon

Nabuak ang kalibutan
ning kalibutan
Nangliki ang yuta
Ning mga yuta
Ningbukal ang sapa
Ning mga sapa

Nanampit ang mga langgam
Nanglangoy ang mga dalilang
Sa dagat ning kahiladman

Kinsa ang nagtunglo
Kinsa ang nagtunglo

Banhawa ang kalag
sa akong kalag
Lawas nga samaran
Babaylan nga balaan
Dagway nga nitumaw
Nga nitumaw

Nabanhaw
Nabanhaw

2

Diwata nga balaan
Patalinghoga ning kanta
Sa imong binatonan

Nibuto ang bulkan
ning mga bulkan
Naghaguros ang dugo
Ning mga dugo
Nagdahunog ang dalugdog
Ning mga dalugdog
Napulpog ang bukog
Ning mga bukog
Ilupad ko palayo sa haw-ang
Nga atabay sa mga panuway

Unsa kini nga tunglo
Unsa kini nga tungl


Banhawa ang liso
sa akong liso
Ang kalayo
gahonghung kanako
sa awit sa kinabuhi
og kamatayon
og kinabuhi

Nabanhaw
Nabanhaw